सौ सुशीला भास्कर नेमाडे याना सकाळी 4. 00 वाजता देवज्ञा झाली

माझी आई सौ सुशीला भास्कर नेमाडे याना सकाळी 4. 00 वाजता देवज्ञा झाली तरी त्यांची अंत यात्रा सकाळी 11.00 वाजता राहत्या घरून विद्यानागर भुसावळ तेथून निघणार आहे.