Private Advt

रोजगार स्वयंरोजगाराच्या संधी व सुविधाचा लाभ घेण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारानी ऑनलाईन नाव नोंदणी करावी  

जळगाव :  जिल्हयातील उमेदवारांची नांव नोंदणी सन 2013 पासून विभागाच्या www.mahaswayam.gov.in  संकेतस्थळावर सुरु झालेली आहे. उमेदवार विभागाच्या संकेतस्थळावर सुरु झालेली आहे. उमेदवारांनी ऑनलाईन नांव नोंदणी केल्यानंतर उमेदवारांना मिळालेल्या युझर आयडी व पासवर्डच्या अनुषंगाने विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा आणि माहितीचा उमेदवारांना लाभ घेता येतो.

या अनुषंगाने अल्पसंख्यांक उमेदवाराना देखील रोजगार / स्वयंरोजगाराच्या संधी व सुविधाचा लाभ मिळणे करीता जास्तीत जास्त अल्पसंख्यांक उमेदवारानी ऑनलाईन नांव नोंदणी करणे अपेक्षीत आहे.

कार्यालयात येणाऱ्या उमेदवारांना देखील नांव नोंदणी करण्यांबाबत मार्गदर्शन व सहाय्यक या कार्यालयाकडून करण्यात येते कोविड-19च्या प्रादूर्भावामुळे सदयास्तीत रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. तथापी या कार्यालया  मार्फत  रोजगारांच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत तथापी या कार्यालया मार्फत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी वेळोवेळी घेण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन रोजगार मेळाव्याचा लाभ घेण्यात यावा तसेच अल्पसंख्याक उमेदवारानी देखील आयोजीत करण्यात आलेल्या मेळाव्याचा लाभ घेण्याचे आव्हाण सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्या विकास रोजगार व उदयोजकता, मार्गदर्शन केंद्र वि.जा. मुकणे यांनी एका प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे. याबाबत काही अडचण असल्यास कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 9.45 ते संध्या 6.15 या वेळेत कार्यालयाशी कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक 0257-2959790 वर संपर्क साधवा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त कौशल्य विकास रोजगार व उदयोजकता, यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.