रेडझोन बाधित मिळकतींचे हस्तांतरण करा – नगरसेवक केंदळे

0

निगडी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील सेक्टर नंबर 20,21,22,23 व 24 हा भाग सन 2012 पासून रेडझोन म्हणून घोषित झाला आहे. या जागांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची नोंद कोणत्याही शासकीय कार्यालयांमध्ये होत नाही. अशा व्यवहारामुळे सरकारचा महसूल बुडत आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाचे रेडझोन हद्दीतील मिळकतीचे हस्तांतरण करण्यात यावे. त्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी नगरसेवक उत्तम केंदळे यांनी प्राधिकरणाकडे केली आहे. याबाबत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांना निवेदन दिले आहे.

आर्थिक नुकसान होते

निवेदनात नगरसेवक केंदळे यांनी म्हटले आहे की, नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील सेक्टर नंबर 20,21,22,23 व 24 हा भाग सन 2012 पासून रेडझोन म्हणून घोषित झाला. तरीही, या भागामध्ये दाट लोकवस्ती आहे. त्यामुळे या भागामध्ये सन 2012 पुर्वी मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्री व्यवहार झालेले आहेत. सध्याही व्यवहार होत आहेत. परंतु, येथील क्षेत्र रेडझोन म्हणून घोषित असल्यामुळे या व्यवहारांची नोंद कोणत्याही शासकीय कार्यालयांमध्ये होत नाही. या व्यवहारामुळे सरकारचा महसूल बुडत असून आ र्थिक नुकसान होत आहे. तसेच प्राधिकरणाची हस्तांतर फी/विकास शुल्क बुडून आर्थिक नुकसान होत आहे. या सर्व प्रकारामुळे खरेदी-विक्री करणार्‍या नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे.

या भागाचे सर्वेक्षण करावे

या भागातील मिळकतींच्या नोंदी प्राधिकरणाच्या दप्तरी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात यावे. मिळकतधारकांक डून रेडझोनबाबत भविष्यात होणार्‍या निर्णयास अधिन राहुन व त्या निर्णयातील नियम व अटीचे पालन करणे बंधनकारक राहील अशा आशयाचे मिळकत हस्तांतरणासाठी बंधपत्र लिहुन घेवुन मिळकत हस्तांतरण करणेस परवानगी द्यावी. तसेच रहिवाश्यांना मुलभूत सोयी-सुविधा पुरवून या पुरिसराचा विकास करणे सोयीचे होईल.

Copy